กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนมทั่วประเทศ หารือแนวทางการเพิ่มองค์ประกอบเนื้อนมให้เป็น 12.5% โดยวางแผนในการจัดทำยุทธศาสตร์ ตั้งเป้า 3 ปี เพื่อยกระดับแบบเป็นขั้นบันได

หมวด: ข่าวปศุสัตว์ จากหนังสือพิมพ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 562

591018

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนมทั่วประเทศ หารือแนวทางการเพิ่มองค์ประกอบเนื้อนมให้เป็น 12.5% โดยวางแผนในการจัดทำยุทธศาสตร์ ตั้งเป้า 3 ปี เพื่อยกระดับแบบเป็นขั้นบันได

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโคนมทั่วประเทศ ได้ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มองค์ประกอบเนื้อนมให้เป็น 12.5% ตามที่กำหนด รวมทั้งแนวทางการยกระดับคุณภาพน้ำนม โดยร่วมกันหาวิธีการในการไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ อาทิ พันธุกรรมและสายพันธุ์โค และวิธีการเลี้ยง โรงเรือน อาหาร และการบริหารจัดการ เป็นต้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สามารถมีองค์ประกอบเนื้อนมถึง 12.5% ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 15% ซึ่งสถิติของผลประกอบการที่ชุมนมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด มานำเสนอ มีสถิติที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ จึงต้องมีการต่อยอดเพื่อให้ถึง 100% ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้เป็นหลัก โดยกรมปศุสัตว์จะดูแลเรื่องเทคนิคต่าง ๆ ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดูแลเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเรื่องแหล่งเงินทุนด้วย

“นอกจากนี้ ได้วางแผนในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 3 ปี เพื่อยกระดับแบบเป็นขั้นบันได เพื่อให้องค์ประกอบเนื้อนมสามารถสูงถึง 12.5% แต่อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรยังไม่สามารถเพิ่มถึง 12.5% ได้ ก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือ อาทิ การพัฒนา หรือการจัดหาอาชีพอื่น ๆ ทดแทน เป็นต้น แต่เมื่อมีระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการรวบกลุ่มทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู้เป้าหมายได้” พลเอก ประสาท กล่าว

 

ขอขอบคุณแหล่งข่าว กลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์