กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทสัตว์ปีกและสุกร

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 5955

กำหนดการณ์ฝึกอบรม

  1. ประเภทสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
  2. ประเภทสุกร ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรละ 100 คน

- ประเภทสัตว์ปีก หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม

- ประเภทสุกร หมดเขตรับสมัคร 2 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม

หลักฐานประกอบการฝึกอบรม

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน1 ชุด

- กรณียังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบหลักฐานผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา แทน

- กรณีอยู่ในระหว่างการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่ออายุจากสัตวแพทยสภา

การสมัคร

 สามารถยื่นสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ยื่นด้วยตัวเองที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  2. ทาง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ทางโทรสาร: 02-653-4932

ดาวน์โหลดไฟล์

- แบบฟอร์มประเภทสัตว์ปีก      word icon     pdf icon2

 

- แบบฟอร์มสัตว์ประเภทสุกร     word icon     pdf icon2