กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทโคเนื้อ แพะเนื้อ และแกะเนื้อ

 

กำหนดการณ์ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 22 – 24  มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Brighton Hotel & Residence กรุงเทพฯ

หลักฐานประกอบการฝึกอบรม

-          สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา (ยังไม่หมดอายุ)

จำนวน 1 ชุด

-          กรณียังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบหลักฐานผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา แทน

-          กรณีอยู่ในระหว่างการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ ให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่ออายุจากสัตวแพทยสภา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร: 02-653-4932

กรณี E-mail โปรดระบุ เรื่อง: สมัครฝึกอบรม “ฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม”

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-653-4444 ต่อ 3158, 02-653-4480 โทรสาร 02-653-4932 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร(word.)icon download

ดาวน์โหลดใบสมัคร(pdf.)icon download

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)