นายกรัฐมนตรีเปิดงานเกษตรสร้างชาติครั้งที่2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ ณ เมืองทองธานี

630825

 

พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเปิดงานเกษตรสร้างชาติครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธี

     งาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบนโนโยบายและเผยแพร่ผลการดำเนิงนด้านการส่งเสริมการเกษตร การทำงรวมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และให้บริการความรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อจัดแสดงและจำหน่ยสินค้า ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนช่วยสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตกร องค์กรเกษตรกร วิสหกิจชุมช และสร้งโอกาสในการขับเคลื่อนงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้พัฒนาและเติบโตเป็นผู้ประกอบการต้านการเกษตรที่มีคุณภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

   ทั้งนี้กิจกรรมภายในภายยังมีการนำสินค้าทางการเกษตรของดีประจำจังหวัดต่างๆนำมาจำหน่ายภายในงานมีทั้งของอุปโภคและบริโภคมีให้เลือกหลากหลายรายการ ณ Exhibition hall 12 เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. 

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)