630820

 

 

 

     วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.

     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกองงานพนะราชดำริและกิจกรรมพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 สาระสำคัญ ดังนี้

     1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส (Lactoperoxidase system) โดยแลคโตเพอร์ออกซิเดส เป็นเอนไซน์ชนิดหนึ่งที่พบในน้ำนม ต่อมน้ำลาย สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำมาใช้เพื่อควบคุมโรคโดยปราศจากการใช้ยาและสารเคมี การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นการเพิ่มพารามิเตอร์ของระบบภูมิคุ้มกัน และเพิ่มการต้านทานต่อเชื้อก่อโรคได้

     2. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากสัตว์ประจำถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรในท้องที่

     3. ผลงานเด่นและผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์การพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไก่ไข่พระราชทาน 5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โคนมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากงานวิจัยศูนย์ศึกษาสู่เวทีนวัตกรรมระดับชาติ

     4. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ศึกษาฯ โดยใช้เครื่องมือ PMQA และ PDCA ให้ตรงตามความต้องการของศูนย์ฯ เพื่อใช้ขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2564 และกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนางานปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษา

     ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์หาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงาน และเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกรอบแนวทางวิจัยด้านปศุสัตว์

     ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)