"ระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร"

630818

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดสัมมนา และเป็นประธานการอภิปรายในการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร หรือ มาตรฐานฟาร์มสุกร ได้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนมาตรฐานฟาร์มสุกรเดิม ที่เคยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พย. 2558 ซึ่งการสัมมนาจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง (จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครปฐม) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐานฟาร์มสุกรให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม และนำไปใช้ปฏิบัติได้ รวมทั้งรับฟังความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานบังคับ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้การรับรอง และประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)