จิตอาสาปศุสัตว์ ร่วม ชุมชน สร้าง”ฝายมีชีวิต”

630713

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ และจิตอาสาในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต ในครั้งนี้

การสร้างฝายมีชีวิต จะช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรง ช่วยทดน้ำ ระบายน้ำจากที่กักเก็บไว้สำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ พืชพันธุ์ ตลอดจนสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ ฝายมีชีวิต ณ คลองมะหาดแห่งนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชน และร่วมดำเนินการโดยจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตของคน และชุมชน โดยมี 191 ครัวเรือน ประชากร 684 ราย สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 176 ราย ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านเกษตรกรรมในพื้นที่การปลูกหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 100 ไร่ ใกล้บริเวณฝาย ณ บ้านคลองมะหาด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)