ประชุมพิจารณาจัดทำ action plan ด้าน Animal Health ตามคำแนะนำของสหภาพยุโรป

630423

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตอบข้อแนะนำ (recommendation) ต่อการตรวจประเมิน ด้าน Animal Health จากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป พร้อมด้วย รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.สคบ. ผอ.สสช. ผอ.กรป. ผชช.คชาภรณ์ ผชช.ธนิดา ผชช.ดวงเดือน ผชช.ฉันทนี ผชช.วีรพงษ์ และ ผู้แทน สพส. สคบ. สตส. กรป. และ สสช. เข้าร่วมประชุม

สาระสำคัญ คือ พิจารณาจัดทำ action plan ด้าน Animal Health ตามคำแนะนำของสหภาพยุโรป

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)