630410

 

รมว.กษ.นั่งหัวโต๊ะหารือคกก. Egg board แนวทางการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ในประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์,น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี,คณะกรรมการ,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid-19 ที่มีการระบาดภายในประเทศก่อให้เกิดกระแสตื่นตระหนกของประชาชน นำไปสู่การกักตุนไข่ไก่สดเพื่อเก็บไว้บริโภค ทำให้ความต้องการซื้อไข่ไก่สุดภายในประเทศเพิ่มขึ้น 3 -5 เท่า จนไข่ไก่ขาตตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้


1.แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดเป็นมาตการกรณีที่ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ไม่จำหน่ายหรือลดพันธุ์สัตว์ต่อเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม
2.การขยายเวลาศึกษาผลกระทบการตั้งฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไกไข่ในประเทศไทย


นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา ดังนี้


1. กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศเพื่อให้มีไข่ไก่ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 วัน และครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลา 30 วันโดยกรมปศุสัตว์ ดำเนินการชะลอการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certifcate) สำหรับผู้ส่งออกไขไก่ชั่วคราว ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ออกนอกราชอาณาจักร
2 ขยายเวลาการเลี้ยงแม่ไคไข่ยืนกรงจาก 80 สัปดาห์ ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์ม โดยไม่เกิน90 สัปดาห์
3. กรมปสุสัตว์และกรมการค้าภายในเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไขไก่ โดยกรมปศุสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ ควบคู่กับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพถูกสุขอนามัย และกรมการค้าภายในเป็นผู้ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง


ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกระแสการกักตุนไข่ไก่สด และป้องกันราคาสินค้าไข่ไก่สดสูงเกินต้นทุนที่แท้จริง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการส่งออกไข่ไก่สด ในการชะลอการส่งออกไข่ไก่สดไปจำหน่ายยังต่างประเทศทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ดีขึ้น ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 10 เม.ย.2563 เวลา10.00 น. 

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)