การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร โรงชำแหละสุกรบางสะพาน

S 7940435307190สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าดำเนิกการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร โรงชำแหละสุกรบางสะพาน ของ บรืษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชน (จำกัด) เลขที่ 999 หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจรับรองเป็นอย่างดีในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

 

  • S_7940435254094
  • S_7940435307190
  • S_7940435344194
  • S_7940435381964
  • S_7940435482589

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)