วันที่ 7 พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองออกตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561

01สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 (งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้ 1.โรงแปรรูปสุกรเขาชะเมา อ.เขาชะเมา สุกร 40 ตัว 10 ตัวอย่าง

2. โรงแปรรูปสุกรวังจันทร์ อ.วังจันทร์ สุกร 42 ตัว 11 ตัวอย่าง

3.โรงแปรรูปสุกรบุญเรือน เนินชัย อ.วังจันทร์ 12 ตัว 3 ตัวอย่าง

4.โรงแปรรูปสุกรเรณู ชวนชื่น อ.แกลง สุกร 8 ตัว 4 ตัวอย่าง 

5.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง สุกร 24 ตัว 12 ตัวอย่าง   

 โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากาารใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง วันที่ 7 พ.ค. 2561 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)