ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

     

n01นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 3/2561 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหาร (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

2. การลงโทษผู้ประกอบการที่ถูกตัดสิทธิ ลดสิทธิ ตามผลวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์

3. ร่าง แผนงานการสรรหาผู้ประกอบการนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2561 หลังประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ

 ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นควรเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ วิชาการมาร่วมทำร่าง การจัดพื้นที่การจำหน่าย (Matching) ภาคเรียนที่ 1/2561 และปรับเปลี่ยนกำหนดการปิดรับสมัครผู้ประกอบการ timeline จากเดิมวันที่ 26 มีนาคม เป็น 28 มีนาคม 2561เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครบตามกำหนดทั้งเปิดเทอมและปิดเทอม และผู้ประกอบการได้รับการจัดสรรสิทธิอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)