เริ่มแล้ว!สพส.ส่งทีมร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับปริมาณและการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ

เริ่มแล้ว! สพส.ส่งทีมร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับปริมาณและการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศรน.ทั่วประเทศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน.

S 6131607303714

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์(สพส)ส่งทีมงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์และปฏิบัติงาน ตรวจนับปริมาณนำ้นม เก็บตัวอย่างนำ้นมดิบ ประจำเดือนพค.60 ณ ศูนย์รวบรวมนำ้นมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้

ทีมที่1. น.สพ.พลกฤษณ์ อุ้ยตา ผอ.กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการเข้าร่วมตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  สหกรณ์โคนมพัทลุง ในพื้นที่ จ.พัทลุง เขต 8 โดยมี น.สพ.สิทธิโชค เอกผักนาก และทีมงาน สนง.ปศจ.พัทลุง เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างนมมื้อเย็นของเย็น 22 และเช้า 23 พค 60 ซึ่งนมส่วนหนึ่งถ่ายขึ้นรถขนส่งแล้วจึงขึ้นเก็บตัวอย่างบนรถด้วย ทั้งนี้ยังร่วมตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ด้วย

ทีมที่2. ส.พญ.สุภานันท์ บุญญกาญจน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยส.พญ.สุชนา สุขกลัด นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บริษัท กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม กรับใหญ่-ท่ามะกา (ศิริโชค)จำกัด ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เขต 7 โดยมี น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผอ.ส่วนรับรองมาตรฐานฯ สนง.ปศข.7 นางสาวสิรินาถ อินทร์อยู่ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมฯ และนายฉัตรชัย สรรพกิจ ปศอ.เมืองกาญจนบุรี และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการ ในรอบเช้าของวันที่ 23 พ.ค.60 ซึ่งเมื่อเก็บตัวอย่างแล้วจะมี จนท.ปศจ. นำส่งตัวอย่างให้กับ ศวพ.ภาคตะวันตกเพื่อตรวจวิเคราะห์ต่อไป

ทีมที่3. สพ.ญ.ปานวาด ลือศิริ พร้อมด้วยส.พญ.ประภัสสร โมรา นายสัตวแพทย์ เข้าร่วมตรวจสอบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด และบริษัท เกรทมิลค์ จำกัด ในพื้นที่ จ.สระบุรี เขต 1 โดยมี นายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และทีมงาน สนง.ปศข.1 เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างนมมื้อเย็น วันที่ 23  และเช้า 24 พค 60

 

  • S_6131607171349
  • S_6131607213514
  • S_6131607237587
  • S_6131607303714

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)