คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

S 5990674238894

วันที่ 25 เมษายน 2560

นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2560 โดยมีกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวบาล คณะกรรมการกลางอิสลาม สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก สมาคมแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

ณ ห้องประชุม 124 อาคาร1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  • S_5990674188944
  • S_5990674238894
  • S_5990674331907

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)