ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 60 ราย

S 5563242017904

 

ในวันที่ 27 มกราคม 2560.สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้มอบให้ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ. จัดประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 60 ราย เพื่อชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และโครงการปศุสัตว์ OK

 

  • S_5563242017904
  • S_5563242350060
  • S_5563242413325
  • S_5563243010349

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)