เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ออกตรวจรับรอง ศรน.สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จำกัด

 01

 

คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยน.สพ.จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ นายจิราวัฒน์ บุญแช่มชู และนายภาสกร แดงดี ออกตรวจรับรอง ศรน.สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จำกัด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคน้ำนมโค และพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ศรน.เป็นอย่างดี

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)