ฝึกอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน ”

01

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน ”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้แก่พนักงานตรวจเนื้อสัตว์ พนักงานตรวจอาหารในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการส่งออก  โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประธานพิธีเปิดฝึกอบรมฯ และนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา  จังหวัดชลบุรี

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)