กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์

หมวด: ข่าวกิจกรรม เขียนโดย Super User ฮิต: 305

S 5017986911686

มื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2559   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เชิญคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์  ซึ่งประกอบด้วย  สาธารณสุขจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  ฆจส.2  ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  และอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

Simple Image Gallery Extended