กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์

S 5017986911686

มื่อวันที่ 6  ตุลาคม  2559   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เชิญคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์  ซึ่งประกอบด้วย  สาธารณสุขจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  ฆจส.2  ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  และอำเภอเมืองชัยภูมิ

 

  • S_5017986595771
  • S_5017986679684
  • S_5017986779205
  • S_5017986911686
  • S_5017987056604
  • S_5017987152622
  • S_5017987221678
  • S_5017987291090
  • S_5017987349350

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)