สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

S 5041120859605

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยมีนายธานนินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

 

  • S_5041120795723
  • S_5041120859605
  • S_5041121054849
  • S_5041121151189
  • S_5041121220781
  • S_5041121316402

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)