ประชุมผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2565

01

ประชุมผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2565

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งพิจารณานโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบการจัดการด้านต่างๆ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยมีนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพส. 

 

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอของกลุม/ฝ่าย สพส.

1.คณะกรรมการแผนพัฒนาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564

2. การดำเนินการตามปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการสำหรับการประเมิน และตัวชีวัด

3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

5. ภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (Overview of Livestock Products Inspection Subdivision)

6. ภาพรวมของกลุ่บริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

7. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 และรายละเอียดงบประมาณประจำปี 2565

8. ภาพรวมของกลุ่มรับรองมาตรฐานการปศุสัตว์

9. ภาพรวมของกลุ่มมาตรฐานสิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

10 สรุปปัญหาอุปสรรค และผลงานปศุสัตว์ฮาลาล ปี 64และแผนงานปี 65

11. รายงานการบริหารบุคลากร อัตรากำลัง การบรรจุ แต่งตั้งสรรหา ข้าราชการลาศึกษาต่อ

 

 

 

02  04  05