ประชุมอนุกรรมการ พิจารณาระเบียบสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

01

ประชุมอนุกรรมการ พิจารณาระเบียบสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 7 กันยายน 2564

*******************************************************************************

 

232464