สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รับการขึ้นทะเบียนเป็น Foreign Halal Certification Body

01

 

ในวันที่ 7 กย 64 ทางองค์กรรับรองฮาลาล ประเทศมาเลเซีย (JAKIM) ได้ประกาศให้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Foreign Halal Certification Body อย่างเป็นทางการโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 กย 2564 จนถึง 31 ธค 2566 โดยผลความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลความร่วมมือจากการมอบหมายโดย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายมาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

02

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินองค์กรรับรองฮาลาลของไทย (CICOT) โดย JAKIM ประเทศมาเลเซียในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมย 2564 ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้เป็นก้าวสำคัญในการรักษาเสถียรภาพการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ตามระเบียบที่กำหนดให้สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกต้องได้รับการรับรองฮาลาลจากองค์กรภายในประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก JAKIM

03