การประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564

01

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน เป็นประธานการประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) เพื่อสอดรับนโยบายรัฐบาลในช่วงเฝ้าระวังการระบาดโรค COVID-19

เนื้อหาและประเด็นสำคัญของการประชุมฯ มีดังนี้

1. นำเสนอ ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 248) (The Registration and Administration of
Overseas Producers of Imported Food (Degree 248))

2. นำเสนอ (ร่าง) มาตรการฉุกเฉินสำหรับระบบการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3) แจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบประจำวันของโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (แบบ สพส. 002-007) และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน

4) การสำรวจข้อมูลสถานที่จัดทำหนังสือรับรองสุขอนามัยของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยออกหนังสือรับรองสุขอนามัยส่วนภูมิภาค ในกรณีที่มีการบังคับใช้ มาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ผอ.ตส. ได้มอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการรักษาสุขภาพไปพร้อมกับการกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ยังคงดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended