กรมปศุสัตว์กำกับควบคุมระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้คุณภาพมาตรฐาน มั่นใจปลอดเชื้อโควิด

 

01

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Google meet พร้อมด้วย สพ.ญ.ธนิดา หรินทรานนท์ ผชช.ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ ผอ.กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1. พิจารณาขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออกเนื้อไก่คลุกเกลือและเนื้อเป็ดแช่แข็งไปสหภาพยุโรป
2. พิจารณารับรองโรงงาน ดังนี้
- รับรองโรงงานใหม่ระบบ GMP 6 โรง
- การต่ออายุระบบ GMP 8 โรง
- การต่ออายุระบบ HACCP 11 โรง
- ขยายขอบข่ายระบบ GMP และ HACCP 1 โรง
- ขยายขอบข่ายระบบ GMP 1 โรง
- ขยายขอบข่ายระบบ HACCP 2 โรง
- ปรับเปลี่ยนจุด CCP 3 โรง
- คงไว้ซึ่งการรับรองโรงงาน (การตรวจติดตามประจำปี) มิ.ย. 64-ปัจจุบัน 32 โรง
ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีระบบ GMP และ HACCP สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบประเทศคู่ค้า กระบวนการผลิตสินค้ามีความปลอดภัยอาหาร ปลอดเชื้อโควิด-29 สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สวนทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่อง

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended