ประชุมจัดทำตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

02

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ "ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์" หัวข้อ บทบาทภารกิจแต่ละ สำนัก/กอง (3-5 ตัวชี้วัด) โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 เวลา 14.30-16.00

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)