ประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน

01

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. มอบหมายให้ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) เพื่อสอดรับนโยบายรัฐบาลในช่วงเฝ้าระวังการระบาดโรค COVID-19

เนื้อหาและประเด็นสำคัญของการประชุมฯ มีดังนี้
1. การทบทวนมาตรการต่างๆ ในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่งออกสหภาพยุโรป
2. การเชือดสัตว์ปีกโดยไม่ทำสลบเพื่อส่งออก UAE
3. หน่วยงาน SFA สิงคโปร์ ให้อำนาจกรมปศุสัตว์ในการรับรองโรงงานสินค้าประเภทไข่บรรจุกระป๋องและไข่บรรจุในภาชนะปิดสนิท
4. วิธีการขอขึ้นทะเบียนสินค้าเนื้อสัตว์ปีกดิบและสินค้าปรุงสุกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
5. แจ้งขั้นตอนการส่งออกสินค้าแก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งออกสินค้า Non-frozen ผ่านทางสัตวแพทย์ประจำโรงงาน
6. การนำเสนอเรื่อง "การใช้เครื่องมือทางสถิติกับงานอาหารปลอดภัย โดย ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. รายงานติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบฯ ที่ประจำโรงงาน

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม มีการเน้นย้ำให้หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน คงความเข้มงวดและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลโรงงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้สินค้าปศุสัตวของไทยยังคงความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสากลต่อไป

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)