กรมปศุสัตว์ตรวจสอบขบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพื่อรักษามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ

01 วันที่ 24 เมษายน 2563 นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. มอบหมายให้ นางสาวอาภากุล บุญเลิศ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สพส. ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ โรงงาน บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (EST.06) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

โดยการตรวจสอบครอบคลุมด้านสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บรักษา และการส่งออกสินค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองสินค้า ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข (Public health) และความปลอดภัยอาหาร (Food safety) ตามกฎระเบียบของไทยและประเทศผู้นำเข้า พบว่า ผลการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สพส. ทั้งสิ้น 32 โรงงาน โดยมีการจำหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกหลักของสินค้าเนื้อสัตว์ปีกดิบในปี 2563 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป มูลค่าการส่งออก ไตรมาสแรก 8,251.61 ล้านบาท ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดมา ซึ่งส่งผลดีให้กับเกษตรกรและภาคการส่งออกในภาพรวมของประเทศ

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended