ตรวจสอบการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

1

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวกรวิการ์ ก้องเกรียงไกร สัตวแพทย์ประจำโรงงาน กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สพส. ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ โรงงาน บริษัท แอบบรา จำกัด (EST.354) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าไข่เค็มผง

โดยการตรวจสอบครอบคลุมด้านสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บรักษา และการส่งออกสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่โรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าภายใต้ข้อกำหนดด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข (Public health) และความปลอดภัยอาหาร (Food safety) ตามกฎระเบียบของไทยและประเทศผู้นำเข้า ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตไข่และผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สพส. ทั้งสิ้น 34 โรงงาน โดยมีการจำหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกหลักของสินค้ากลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มูลค่าการส่งออก ไตรมาสแรก 229.39 ล้านบาท ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดมา ซึ่งส่งผลดีให้กับเกษตรกรและภาคการส่งออกในภาพรวมของประเทศ

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)