การตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองโรค covid -19 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Est.139

1

 

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายอภินันท์ คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวินัย กาญจนมาลา สัตวแพทย์หัวหน้าสาย และนายสิทธิชัย โกศล ได้เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองโรค covid-19 ก่อนเข้าพื้นที่โรงงานและการรักษามาตรฐานการผลิตของโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Est.139 โดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงงานและผู้บริหารของทางบริษัทให้การต้อนรับ

 

โดยบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ เป็นอย่างดี และมีมาตรคัดกรองโรคcovid -19 ที่เข้มงวด อาทิ
1) กำหนดจุดคัดกรองเข้า-ออกโรงงานด้วยThermoscan

2) เพิ่มจุดสเปรย์แอลกอฮอล์ทั่วบริเวณโรงงาน

3) มีมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงงาน

4) กำหนดจุดนั่งรับประทานอาหารและปฏิบัติงานตามหลัก social distancing

5) สื่อสารประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้มีความรู้และเข้าใจถึงโรค Covid-19เป็นต้น

 

นอกจากการให้ความเข้มงวดเรื่องการคัดกรองโรค covid -19 เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และประเทศผู้นำเข้าด้วย

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)